Antikvariát Zeyer

Jindra Zeyerová

klic

Obchodní podmínky1. Obecná ustanovení

Ceny jsou stanoveny v korunách českých a reflektují stav daného titulu. Nejsme plátci DPH.

Platební karty nepřijímáme.

2. Rezervace knih

Knihy z naší nabídky si můžete rezervovat po dobu jednoho týdne. Rezervace je nezávazná, pokud se Vám kniha nebude líbit, nemusíte ji kupovat. Nevyzvednuté knihy po uplynutí jednoho týdne automaticky vracíme do prodeje. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem převzetí knihy a zaplacení kupní ceny. Od takto uzavřené kupní smlouvy nelze odstoupit ve smyslu článku 4 a následujících těchto obchodních podmínek. Jste povinni si knihu při převzetí řádně prohlédnout a zkontrolovat případné vady.

3. Zasílání knih kurýrní službou

Knihy z naší nabídky si můžete též objednat, budou Vám poté zaslány kurýrní službou. Telefonické objednávky realizujeme pouze po následném písemném potvrzení (postačí e-mailová zpráva). Objednávky vyřizujeme v pořadí, v jakém dojdou. Poštovné v České republice činí při platbě předem na účet prostřednictvím České pošty 70 Kč, dobírkou 130 Kč. Prostřednictvím Zásilkovny při platbě předem na výdejní místo 70 Kč, na adresu 100 Kč a na dobírku 100 Kč. Po předchozí domluvě je možné i osobní vyzvednutí. Zasíláme i do zahraničí na Slovensko 250 Kč při platbě předem na český korunový či eurový účet, u ostatní ciziny individuálně (o jeho výši budete informováni předem). Kupní smlouva je uzavřena konečným potvrzením objednávky z Vaší strany. Na takto uzavřené kupní smlouvy se vztahuje právo odstoupit od smlouvy podle článku 4 a následujících těchto obchodních podmínek.

4. Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat Antikvariát Zeyer, Jindra Zeyerová, Anny Letenské 16, 120 00 Praha 2, email: jindrazeyer@gmail.com, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). Můžete použít níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Antikvariát Zeyer, Jindra Zeyerová, Anny Letenské 16,120 00 Praha 2. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

6. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Antikvariát Zeyer, Jindra Zeyerová, Mládeže 12, 169 00 Praha 6

e-mail: jindrazeyer@gmail.com
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Podpis spotřebitele:
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum:

7. Důsledky nepřevzetí zásilky se zbožím

Nepřevezmete-li zboží zasílané na dobírku při jeho dodání a zboží se nám z tohoto důvodu vrátí zpět, jsme oprávněni požadovat náhradu škody, spočívající v nákladech na dopravu a zabalení zboží (zpravidla 100 Kč), a jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neuhradíte škodu na základě naší výzvy do 14 dnů, berete na vědomí, že věc může být předána k řešení advokátní kanceláři včetně soudního vymáhání. Požadujete-li opětovné zaslání zboží, jste povinen(povinna) uhradit náklady s tím spojené. Jsme oprávněni požadovat, abyste tyto náklady uhradil(a) předem.

8. Popis stavu zboží

Knihy

Stav knih popisujeme těmito termíny:

  • Poškozená - zahrnuje zjevnou vadu.
  • Slušná - běžné opotřebení způsobené čtením.
  • Pěkná - kosmetické vady.
  • Výborná - bez vad.

Typ knih popisujeme dále těmito termíny:

  • Sešit - listy sepnuté svorkou.
  • Brož - lepená nebo šitá.
  • Originální vazba - kniha vázaná v tvrdých deskách, vazba přímo od nakladatele.
  • Dobová vazba - kniha vázaná v tvrdých deskách, vazba pořízená v době/dekádě po vydaní titulu.
  • Vazba - kniha vázaná v tvrdých deskách, pořízená v době pozdější.

9. Vadné plnění

Věc je vadná, zejména není-li dodána v deklarované jakosti (viz článek 8). Záruku za jakost nad rámec zákona neposkytujeme.

Vaše právo z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc v okamžiku, kdy ji převezmete, byť se projeví až později. Nemáte práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou jste musel(a) s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Je Vaší povinností podle možnosti zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí. Neoznámíte-li vadu zboží včas, pozbýváte právo odstoupit od smlouvy. Neoznámíte-li vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohl(a) při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud Vám právo z vadného plnění nepřizná.

Podle § 2156 občanského zákoníku je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Podle § 2167 občanského zákoníku se ustanovení § 2156 nepoužije u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím. Podle § 2168 občanského zákoníku si lze při koupi použitého spotřebního zboží ujednat zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na polovinu. Potvrzením objednávky/rezervace zboží z našeho internetového obchodu přistupujete na toto ujednání o zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na 1 rok.

10. Reklamační řád

Jakmile zjistíte vadu zboží, je Vaší povinností nás o tom informovat bez zbytečného odkladu osobně, poštou nebo e-mailem na adresu uvedenou v článku 6 těchto podmínek. Současně s touto informací nebo bez zbytečného odkladu poté jste povinni nám zaslat nebo předložit reklamované zboží k posouzení reklamace. Současně s tím nebo bez zbytečného odkladu poté jste povinni nám sdělit, jaký způsob vyřízení reklamace jste zvolili (sleva z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz). Tuto volbu nemůžete měnit bez našeho souhlasu.

Vaši reklamaci posoudíme do 14 dnů od obdržení reklamovaného zboží a o jejím vyřízení Vás budeme v této lhůtě informovat. V případě oprávněné reklamace máte právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace. Právo na náhradu nákladů je třeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak Vám soud nemusí náhradu přiznat.

11. Závěrečná ustanovení

Potvrzením objednávky/rezervace zboží z našeho internetového obchodu berete na vědomí, že se náš vzájemný vztah řídí českým právním řádem a dále nám výslovně udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů zadaných při objednávce/rezervaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Taktéž výslovně souhlasíte se zasíláním souvisejících obchodních sdělení. Souhlas můžete kdykoli odvolat emailem na adresu jindrazeyer@gmail.com.

Potvrzením objednávky/rezervace zboží z našeho internetového obchodu potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami, které se tímto stávají součástí kupní smlouvy.